?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 负蝲开x术的发展在现代应用的甉|理中发挥重要作?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="负蝲开x术的发展在现代应用的 甉|理中发挥重要作?安森半g应用工程师Bryson Barney 甉|是推动我们现代世界技术的命脉Q我们越来越依赖高科技产品在忙的工作中和工作外的生活中帮助我..."><meta name="keywords" content="负蝲开?技术的发展,C应用,甉|理,中发挥重要作?> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Js/jquery-1.6.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticlePost/HitNum.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticleComments/ArticleComments.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Search/Search.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Public.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Advertisement/GetAdvertisement.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ComZF.js" type="text/javascript"></script> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="http://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-9RQX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-9RQX');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.5912614.live">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a >视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.5912614.live/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="http://www.5912614.live/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.5912614.live/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList8/" target="_blank">专业论文</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>负蝲开x术的发展在现代应用的甉|理中发挥重要作?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q【工业电器网?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2019/8/7 11:02:43</span><input type="hidden" id="ID" value="100901380"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[负蝲开x术的发展在现代应用的甉|理中发挥重要作用]:负蝲开x术的发展在现代应用的 甉|理中发挥重要作?安森半g应用工程师Bryson Barney 甉|是推动我们现代世界技术的命脉Q我们越来越依赖高科技产品在忙的工作中和工作外的生活中帮助我...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <strong>负蝲开x术的发展在现代应用的</strong> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <strong>甉|理中发挥重要作?/strong> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <strong>安森半g应用工程师Bryson Barney</strong> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 甉|是推动我们现代世界技术的命脉Q我们越来越依赖高科技产品在忙的工作中和工作外的生活中帮助我们。管理和控制甉|是高U技、低功耗应用的一个重要主题。无论是为更大的讑֤开发复杂的多轨甉|pȝQ还是利用电池供电设备的最后一部分电量,甉|理都是设计人员的首要优先项目?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 在大大小的pȝ中,负蝲开兛_甉|理和负载保护中发挥重要作用。在为特定应用选择负蝲开x有一些因素要考虑Q此外,现在q可以用一些性能和功能得以改q的新器件?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> M负蝲开关的主要功能是连?断开甉|和负载。可采用仅用一个简单的通\MOSFET的分立方案来实现q个功能Q但全集成的负蝲开兛_仉常比分立方案小Q减了器g的数量,q且提供更强大的功能Q包括对q温、欠电压和过甉|故障条g的检和保护{功能。有时还包括反向甉|保护QM试图从负载流向源的电被L。这对于许多应用使用的最新的供电标准USB-C其有用?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> <img src="http://oss.cnelc.com/kindeditor/img/20190807/20190807110050_6500.png" width="400" height="534" title="负蝲开x术的发展在现代应用的甉|理中发挥重要作? alt="负蝲开x术的发展在现代应用的甉|理中发挥重要作? /> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> ?Q典型的集成负蝲开x?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 所有集成负载开兌包括四个引脚——VIN、VOUT、GND和EN(Enable)Q尽通常d其他引脚以支持更多功能ƈ为系l输出提供保护功能,如图1所C?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 除了提供单的开x制和保护外,负蝲开兌可通过控制Vout来控制负载导通的速度。通过控制FET栅的充电Q在Vout的上升时间控制浪涌电。此软启动保护负载不受负载与甉|的无控制q接所造成的电尖峰的影响Q特别是在负载不是纯电阻的情况下?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 有些负蝲开兌包含一个泄漏电dQ支持存储在负蝲中Q何能量的快速放电,在负载开兛_断时Q消除负载电源引脚上的Q动节炏V?</p> <p style="text-indent:2em;"> </div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <a href="AD100901380_2.html">2</a><a href="AD100901380_3.html">3</a></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/8/190807/AD100901380_1.html" target="_blank">负蝲开x术的发展在现代应用的甉|理?/a></li><li>· <a href="/text/1/190807/AD100901379_1.html" target="_blank">青v高v拔高电压实验室实现市场化q作</a></li><li>· <a href="/text/1/190807/AD100901378_1.html" target="_blank">机器人和高清视频联合自动巡检q_试运?/a></li><li>· <a href="/text/1/190807/AD100901376_1.html" target="_blank">2019q中国(北京Q国际高新技术交展</a></li><li>· <a href="/text/1/190807/AD100901375_1.html" target="_blank">国家能源局力推Ҏ网设施开?/a></li><li>· <a href="/text/1/190807/AD100901374_1.html" target="_blank">德国襉K子公司计划在几内亚投资徏讑֤阌</a></li><li>· <a href="/text/4/190807/AD100901373_1.html" target="_blank">安徽阜阳规模工业增加值皖北第一</a></li><li>· <a href="/text/4/190807/AD100901372_1.html" target="_blank">安徽些_市实施“六大计划”力促工业经高</a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/8/190807/AD100901380_1.html" target="_blank">负蝲开x术的发展在现代应?/a></li><li>·<a href="/text/32/190806/AD100901368_1.html" target="_blank">甉|癄Q红늺Q黄늺Q绿</a></li><li>·<a href="/text/32/190806/AD100901367_1.html" target="_blank">甉|癄Q如何羃短PLC扫描?/a></li><li>·<a href="/text/32/190806/AD100901366_1.html" target="_blank">甉|癄Q西门子S7-300PLC?/a></li><li>·<a href="/text/32/190805/AD100901281_1.html" target="_blank">甉|癄Q皮兹PILZl电器技</a></li><li>·<a href="/text/32/190805/AD100901280_1.html" target="_blank">甉|癄QParker甉|比例减压</a></li><li>·<a href="/text/32/190805/AD100901279_1.html" target="_blank">甉|癄QPOMPETRAVAINId</a></li><li>·<a href="/text/32/190805/AD100901278_1.html" target="_blank">甉|癄QGSEE甉|式传感器I</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/text/32/190802/AD100900946_1.html" target="_blank">甉|癄Q污水计量表量污水</a></li><li>·<a href="/Article/15/190729/AD100900667_1.html" target="_blank">cbb电容有哪些规?/a></li><li>·<a href="/Article/15/190729/AD100900666_1.html" target="_blank">如何量压敏电阻的好?/a></li><li>·<a href="/Article/8/190725/AD100900417_1.html" target="_blank">甉|癄Q变压器噪声ȝ ?/a></li><li>·<a href="/Article/15/190724/AD100900373_1.html" target="_blank">甉|癄Q变压器噪音ȝ</a></li><li>·<a href="/text/32/190722/AD100900275_1.html" target="_blank">甉|癄QVERSA Bpd气动?/a></li><li>·<a href="/text/32/190722/AD100900274_1.html" target="_blank">甉|癄QVERSA VQTpd늣</a></li><li>·<a href="/text/32/190722/AD100900264_1.html" target="_blank">甉|癄QASCO快速排气电阀</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.5912614.live/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li>· <a href="http://www.5912614.live/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li>· <a href="http://www.5912614.live/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li>· <a href="http://www.5912614.live/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li>· <a href="http://www.5912614.live/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="http://www.5912614.live/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="http://www.5912614.live/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li>· <a href="http://www.5912614.live/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://www.5912614.live">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.5912614.live/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.5912614.live/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.5912614.live/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.5912614.live/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.5912614.live/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.5912614.live/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.5912614.live/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.5912614.live/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.5912614.live/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.5912614.live/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 会员服务:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> q告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 关键词推q?<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39983999 传真Q?21-39983888 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div><script type='text/javascript'>(function(){document.getElementById('___szfw_logo___').oncontextmenu = function(){return false;}})();</script> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { WriteHitNum(); GetReferrerUrl(); }); </script> <a href="http://www.5912614.live/"><span class="STYLE1">123Ф</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.691432.tw">22ѡ5ʿ</a> <a href="http://www.513609.tw">֮ʤ</a> <a href="http://www.447692.tw">ڷɿ</a> <a href="http://www.avftjn.tw">11ѡ5</a> <a href="http://www.477055.tw/">2019֤</a> <a href="http://www.857403.tw">ۿֱ</a> <a href="http://www.kztksn.tw">вݹƱ</a> <a href="http://www.pecgvd.tw">11ѡ5ֱѡ©</a> <a href="http://www.408862.tw"></a> <a href="http://www.797013.tw">㶫26ѡ5</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>